Política de privacitat a les xarxes socials oficials

Política de privacitat a les xarxes socials oficials

1. INTRODUCCIÓ.

La present Política de Privacitat en les Xarxes Socials, descriu l'ús que ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES, S.L. (d'ara endavant denominada EMABE) de les dades personals dels usuaris en registrar-se a través del perfil que EMABE té en les xarxes socials, i navegar per amb el seu usuari de xarxa social, per a les finalitats que s'indiquen a continuació.

En registrar-se amb el seu usuari i contrasenyaen les xarxes socials, l'usuari atorga el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals conforme a la Política de Privacitat de EMABE.


2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL: IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

S'informa els usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil de l'usuari en les xarxes socials titularitat de EMABE, que aquesta és la responsable de tractament de dades personals que es realitzi, tret que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que s'estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, EMABE respecta la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals dels usuaris només s'obtindran per a ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin recaptat. Així doncs, es limitarà el seu tractament a aquelles finalitats que en cada cas s'hagin indicat als Usuaris.

Quan es recaptin dades personals, s'informarà prèviament l'usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d'acord amb les exigències que en matèria de protecció de dades vigents a cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades a EMABE es conservaran mentre l'interessat (i) no sol·liciti la seva supressió o rectificació, (ii) no s'oposi al fet que les seves dades continuïn sent tractats o, (iii) en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el seu consentiment. Sense perjudici de l'anterior, i addicionalment a aquests terminis, les dades seran conservades degudament bloquejats, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per a fer front a possibles reclamacions que es puguin plantejar per l'ús que s'hagi fet d'ells.

Per a major detall en relació amb el tractament de les seves dades personals l'usuari haurà de visitar la Política de Privacitat de EMABE on trobarà informació detallada respecte la protecció de dades. https://int.fontmajor.com/ca/politica-de-privacitat


3. DADES DE MENORS D'EDAT O INCAPACES.

L'accés i registre a través de la xarxes socials de EMABE està prohibit a menors de 18 anys. Per part seva, si l'usuari és incapaç, serà necessària la intervenció del titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal mitjançant document vàlid que acredito la representació legal de l'usuari incapaç per a l'accés.

EMABE quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de les xarxes socials per menors o incapaces. Les xarxes socials de EMABE no recullen conscientment cap informació personal de menors d'edat, per això, si l'usuari és menor d'edat, no ha de registrar-se, ni utilitzar les xarxes socials de EMABE ni tampoc proporcionar cap informació personal.


4. FINALITATS A LES QUALS ES DESTINEN LES DADES EN LES XARXES SOCIALS.

La informació i dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari a través de xarxes socials de EMABE és tractada amb la finalitat de:

• Gestionar el registre de l'usuari la creació del seu compte i l'ús de les xarxes socials de EMABE.

• Atendre quantes peticions ens formuli a través de les xarxes socials de EMABE.

• Enviar informació i publicitat de EMABE, per qualsevol mitjà, electrònic o no.

• Conèixer l'opinió i valoració de l'usuari i mantenir-li al dia d'activitats, notícies, ofertes especials i promocions de la marca EMABE del seu interès.

• Enviar informació, publicitat i promoció comercial de productes, serveis i activitats en l'àmbit del sector de l'alimentació i begudes, per qualsevol mitjà, inclòs l'electrònic (correu electrònic o mitjans equivalents, com sms, telèfons, mòbils. L'anterior, sempre que hagi estat prèvia i expressament consentit per l'interessat.

• Conèixer l'opinió i valoració de l'usuari i mantenir-li al dia d'activitats, notícies, ofertes especials i promocions de la marca EMABE del seu interès.

• Anàlisi i elaboració de perfils comercials sobre la base de la informació facilitada per a buscar continguts que siguin d'interès de l'usuari, utilitzant tècniques de profiling per a realitzar publicitat dirigida i màrqueting directe. L'elaboració d'aquests perfils es basarà en la informació procedent tant de fonts internes de EMABE com a externes, com ara, per exemple, xarxes socials, fonts públiques, altres empreses del grup o col·laboradores. L'anterior sempre que hagi estat prèvia i expressament consentit per l'interessat.

La informació facilitada per l'usuari a través de les xarxes socials de EMABE, inclosos les seves dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l'usuari utilitzi, per la qual cosa podrà quedar a disposició pública d'uns altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del Perfil de cada xarxa social, l'usuari pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s'han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d'un tercer que ja no es desitja utilitzar.

Si es desactiva l'aplicació de EMABE expressament o els permisos de tercers en el Perfil de l'usuari d'una xarxa social, aquesta deixarà de proporcionar el seu identificador d'usuari de la xarxa social.

En les xarxes socials, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus d'informació o altres i/o continguts, alguna cosa que en tal cas farà lliure, voluntària i conscientment. De fer-ho així, aquests continguts estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions d'Accés i Ús de la xarxa social corresponent. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i l'avís legal d'aquesta. L'usuari únicament podrà publicar dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers.

EMABE tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial –de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari- qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i/o les de les xarxes socials.


5. RESPONSABILITAT I QUALITAT DE LES DADES.

EMABE només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, i respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari registrat també a través del seu identificador de la xarxa social, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social, com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació aliens a EMABE que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin enllaços a la xarxa social.

EMABE adverteix que cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i/o comunicar dades personals de terceres persones sense comptar prèviament amb la seva deguda autorització, per la qual cosa l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que únicament pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social de EMABE.


6. EXERCICI DELS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

EMABE informa l'usuari de la possibilitat d'exercitar els següents drets:

- Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.

- Dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollits.

- Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

- Dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan escaigui.

- Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. En aquests supòsits les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.

- Dret a retirar el consentiment prestat.

- Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
L'usuari podrà exercitar els drets anteriorment indicats a través de la següent adreça de correu postal: ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES, S.L Att.OFICINA PRIVACITAT, carrer Rosselló, 515 08025 BARCELONA, així com a través de la següent adreça de correu electrònic: solicitud@infoclientes.com


7. UNA ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS.

EMABE podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la publicada. En aquests casos, si l'usuari estigués registrat, EMABE haurà d'informar-lo directament d'aquells possibles canvis que puguin afectar-lo jurídicament, podent a més accedir en tot moment a la política amb la finalitat de mantenir-se informat i actualitzat.

L'usuari pot contactar amb EMABE mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de les següents dades de contacte:

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES, S.L _ At. Oficina Privacitat
Domicili: carrer Rosselló, 515, 08025 BARCELONA
Email: solicitud@infoclientes.com