Avís legal

Avís legal:

Condicions generals d’accés i ús

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I DEL SEU CONTINGUT.

ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES, S.L, (d'ara endavant denominada EMABE) amb CIF B66937608, domiciliada a Palma (Illes Balears), carrer Calçat, 11 07011 i inscrita en el Registre Mercantil de Palma, al Tom 45.755, foli 153, fulla número PM84199 informa els Usuaris de la pàgina web http:// www.fontmajor.com, de la qual és titular, de les Condicions d'Accés i Ús d'aquesta.

L'accés i utilització a qualsevol pàgina web titularitat de EMABE suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús vigents a cada moment en què l'Usuari accedeixi a qualsevol de les citades pàgines web. Aquestes Condicions Generals per tant, regulen l'accés i ús dels llocs web que EMABE posa gratuïtament a la disposició dels Usuaris d'Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web de EMABE es pot regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Quan l'usuari accedeix als llocs web de EMABE confirma haver llegit el present Avís Legal. Els llocs web de EMABE estan destinats a Usuaris majors d'edat.

EMABE no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les Pàgines de EMABE siguin considerats il·legals en països diferents a Espanya, queda prohibit l'accés a aquests.

COPYRIGHT.

Els llocs web de EMABE es regeixen per les lleis espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en llocs web de EMABE, entre altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat de EMABE excepte aquells continguts que pertanyen a tercers al qual l'Usuari pot accedir a través d'enllaços.

En cap cas l'accés i ús a les Pàgines web de EMABE per part dels Usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d'ús, o dret a cap actiu de EMABE o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

Correspon a EMABE l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en les pàgines web de EMABE, així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació dels materials incloses en elles, per a qualsevol fi i mig utilitzat, sense l'autorització expressa de EMABE o l'autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines web de EMABE, la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de EMABE donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tots els Usuaris d'aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir a ells accepten utilitzar-lo segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant EMABE o altres empreses, per qualsevol mal que pugui haver estat produït com a resultat d'un incompliment d'aquestes obligacions.

Tant l'accés als llocs web de EMABE com l'ús que pugui fer-se de la informació contingut en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. EMABE no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta informació.

EMABE no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que puguin produir-se ni de qualsevol mal o perjudici que pugui causar-se al sistema informàtic de l'Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix a conseqüència de l'accés a les Pàgines web de EMABE o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.

EMABE no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els enllaços. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EMABE i el propietari de la pàgina Web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis allí oferts. Així mateix EMABE no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari derivat de l'accés a aquests enllaços de tercers.

FORMAT I CANVIS EN L’AVÍS LEGAL.

EMABE no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en les seves Pàgines web, que podran actualitzar-se, modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

EMABE es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a les seves Pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització d'aquestes, i de les Condicions Generals d'Accés i Ús.

PROTECCIÓ DE DADES.

EMABE com a titular dels seus llocs web, informa els Usuaris dels mateixos que és el responsable de tractament de dades personals que es realitzi mitjançant els seus llocs web, tret que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que s'estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, EMABE respecta la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures legals tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats,
Les dades personals dels Usuaris dels llocs web de EMABE, només s'obtindran per a ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin recaptat. Així doncs, el seu tractament es limitarà a aquelles finalitats que en cada cas s'hagin indicat als Usuaris.

Quan es recaptin dades personals a través dels llocs web de EMABE, s'informarà prèviament l'Usuari de manera clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades, d'acord amb les exigències en matèria de protecció de dades vigents a cada moment. Així mateix, les dades personals proporcionades a través dels llocs web de EMABE es conservaran mentre l'interessat (i) no sol·liciti la seva supressió o rectificació, (ii) no s'oposi al fet que les seves dades continuïn sent tractats o, (iii) en aquells tractaments que requereixen la seva autorització, no retiri el seu consentiment. Sense perjudici de l'anterior, i addicionalment a aquests terminis, les dades seran conservades degudament bloquejats, a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular de les autoritats de protecció de dades, durant un termini de 3 anys per a fer front a possibles reclamacions que es puguin plantejar per l'ús que s'hagi fet d'ells.

EMABE atendrà qualsevol petició o sol·licitud dels interessats d'exercici dels seus drets legalment reconeguts, a través de la següent adreça de correu postal: ENVASADORA MALLORQUINA DE BEGUDES, S.L. (Att. OFICINA PRIVACITAT), carrer Rosselló, 515 així com a través de la següent adreça de correu electrònic: solicitud@infoclientes.com
L'Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat de EMABE on trobarà informació més detallada respecte la protecció de dades.

LEGISLACIÓ APLICABLE.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web de EMABE es regiran per la legislació espanyola. EMABE i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Tota la informació que es rebi en les Pàgines web de EMABE es considerarà cedida a EMABE a títol gratuït.

A l'efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'apartat de contacte de la web http://www.fontmajor.com.